STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan bebouwde kom Bruinisse en ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder, Schouwen-DuivelandTer inzage leggingOntwerpbestemmingsplanOntwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Bebouwde kom Bruinisse met identificatienummer NL.IMRO.1676.00026BpAwk-on01 van 4 maart tot en met 15 april 2013 voor iedereen ter inzage ligt. Samen met het ontwerpbestemmingsplan ligt tevens de ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder, voor de Molenweg tussen 12 en 14 te Bruinisse, met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking hogere grenswaarde raadplegen via www.schouwen-duiveland.nl. Ook liggen deze stukken in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Op werkdagen is de leesruimte geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het ontwerpbestemmingsplan daar ook inzien op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Dit bestemmingsplan actualiseert de huidige bestemmingsplannen die gelden in Bruinisse. Met deze actualisatie leggen we bestemmingen die afgestemd zijn op de bestaande (legale) situatie en het actuele beleid voor het gebied (zoals de Structuurvisie Bruinisse en het Masterplan Centrumgebied Bruinisse). Hierbij houden we ook rekening met de huidige wet- en regelgeving. Plannen en ontwikkelingen die al eerder zijn vergund worden meegenomen in dit bestemmingsplan. Dit betreft bijvoorbeeld de realisatie van het nieuwe havenpaviljoen aan de Havenkade. Ook ontwikkelingen die nog niet zijn vergund maar al wel zijn afgewogen in het kader van een principebesluit en waarvoor (indien nodig) al een aanvraag herziening bestemmingsplan is ingediend, worden meegenomen. Dit betreft de realisatie van twee woningen aan de Molenweg en de realisatie van een tweede bedrijfsgebouw aan de Rijksstraatweg. Het plangebied van het bestemmingsplan beslaat de gehele kern gelegen tussen het sluizencomplex naar de Grevelingen en de Veerhaven. De N59, het water van Krammer en Zijpe en de percelen ten zuiden van de Rijksstraatweg-Zuidweg vormen de globale plangrenzen. Omdat voor de uitbreidingswijk Riekusweel IV een eigen bestemmingsplan wordt gemaakt, is dit buiten de begrenzing gelaten. Het nieuwe complex van voetbalvereniging Bruse Boys is, in tegenstelling tot in het eerdere voorontwerpbestemmingsplan, nu wel in de begrenzing opgenomen. Van 4 maart tot en met 15 april 2013 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met J. Wesdorp op (0111) 452 426. De gemeenteraad zal met inachtneming van de ingediende zienswijzen naar verwachting in juni 2013 een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging. De Wet geluidhinder geeft aan dat de geluidsbelasting aan de gevels van nieuwe woningen bij voorkeur niet hoger mag zijn dan 48 dB. Op grond van toetsing aan de Wet geluidhinder blijkt dat voor de twee nieuw te bouwen woningen tussen de Molenweg 12 en 14 sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het wegverkeer van de N59. Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet mogelijk of doelmatig. Gelet hierop moet het college van burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde van 53 dB voor de twee woningen vaststellen. Van 4 maart tot en met 15 april 2013 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbeschikking hogere grenswaarde. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met J. Wesdorp op (0111) 452 426.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Schouwen-Duiveland. Bekijk alle Bekendmakingen schouwen duiveland in .

https://schouwenduivelandkrant.nl/bekendmakingen-schouwen-duiveland/

Deel dit bericht:

Redactie Schouwen-Duivelandkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Schouwen-Duivelandkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Schouwen-Duiveland.

Gerelateerde berichten